Issue details

Accessible Dropped Kerb Crossings for Pedestrians

This report is being presented in response to a request from the Environment & Economy Scrutiny Committee in November 2021. The report sets out how we deal with the provision of pedestrian dropped kerbs within the adopted highway in relation to uncontrolled crossing points, given that there is no allocated funding for this provision. The report outlines the process for receiving requests, identifying sites, recognising the appropriate solution, applying available resources, and identifies possible funding mechanisms for accessible dropped kerbs for pedestrians.

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 03/02/2022

Report Type: Operational;

Decision due: 8 Feb 2022 by Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee

Lead member: Deputy Leader of the Council and Cabinet Member for Streetscene and Transportation

Lead director: Chief Officer (Streetscene and Transportation)

Department: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Croesfannau Cwrb Isel hygyrch i Gerddwyr

Description (Welsh): Mae’r adroddiad hwn yn cael ei gyflwyno mewn ymateb i gais gan Bwyllgor Craffu’r Amgylchedd a’r Economi ym mis Tachwedd 2021. Mae’r adroddiad yn nodi sut rydym yn delio gyda darpariaeth cwrb isel i gerddwyr o fewn y briffordd dan sylw mewn perthynas â mannau croesi heb eu rheoli, oherwydd nad oes yna gyllid wedi’i ddyrannu ar gyfer y ddarpariaeth hon. Mae’r adroddiad yn amlinellu’r broses ar gyfer derbyn ceisiadau, nodi safleoedd, cydnabod yr ateb priodol, defnyddio’r adnoddau sydd ar gael ac mae’n nodi dulliau cyllid posibl ar gyfer cyrbiau isel hygyrch i gerddwyr.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Accessible Dropped Kerb Crossings for Pedestrians